Юридична довідка

Особлива інформація (від 24-12-2014)

Особлива інформація (від 24-12-2014)Особлива інформація (від 24-12-2014)
Особлива інформація (від 24-12-2014)Особлива інформація (від 24-12-2014)

Особлива інформація

Особлива інформаціяОсоблива інформаціяОсоблива інформація

 


 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. Сторінка 1Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. Сторінка 2Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. Сторінка 3Зображення сторінки документа

Зображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документа

Зображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документа

Зображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документа

Зображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документа

Зображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документаЗображення сторінки документа

Зображення сторінки документаЗображення сторінки документа

Завантажити документ цілком: у форматі PDF (360 Кб).


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Публічного акціонерного товариства
“ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”

Завантажити: у форматі DOC (161 Кб); у форматі PDF (121 Кб).


Кодекс корпоративного управління
Публічного акціонерного товариства
“ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”

Завантажити: у форматі DOC (107 Кб); у форматі PDF (110 Кб).


spec info nothing

Звітність від 02.04.2012 р.

Завантажити заархівовану версію (zip-архив, 134 Кб)

Код ЄДРПОУ 00380267

Зміст:

  • Інформація про емітента
  • Інформація про випуски
  • Інформація 10 та більше %
  • Нерегулярна інформація
  • Річна інформація
  • Правопорушення

Додаткова інформація

Статут товариства
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Положення про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи.
Протоколи загальних зборів
Висновки ревізійної комісії та аудитора товариства.
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій.

Інформація про емітента

Скорочена назва

ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»

 

Код ЄДРПОУ

00380267

Код території (за КОАТУУ)

6510136900

Види діяльності (1)

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

Види діяльності (2)

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод розлитих у пляшки

Види діяльності (3)

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Види діяльності (4)

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Види діяльності (5)

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Види діяльності (6)

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

Юридична адреса

73000 м. Херсон,

вул.. Червоностудентська, 30

Дата внесення запису про державну реєстрацію

31.12.1996 р.

Фамілія, ім’я, по батькові керівника емітента

Дуров Сергій Борисович

Посада керівника емітента

Голова правління

Електронна адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Інформація про випуски

Дата

свідоцтва

Тип та форма випуску акцій

Загальна сумарна кількість акцій

Форма існування акцій

08.12.2011

99/21/1/11

Прості іменні

3 248 400 шт

Бездокументарна

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

   Голова правління   
(посада)

                    
(підпис)

          Дуров С.Б.          
(прізвище та ініціали керівника)

МП

02.04.2012
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00380267
1.4. Місцезнаходження емітента: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Суворовський р-н, вул. Червоностудентська 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0552494172, 0552494172
1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  04.04.2012  
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

       00 Вiдомостi ДКЦПФР       
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

  09.04.2012  
(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

(за наявності)

   www.hleb.kherson.ua   
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

  04.04.2012  
(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

1. Ввiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств не заповнюється тому, що емiтент не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств;

2. Вiдомостi про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв рейтингову оцiнку проводити не треба; 3. Інформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи в 2010-2011 роках дивi-денди не нараховувались i не виплачувались;

4. Інформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що облiгацiї емiтентом не виплачува-лись; 5. Інформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї.

6. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало похiднi цiннi папери. 7. Інформацiя про i викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що пiдп-риємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй.

8 .Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiя не заповнюються тому, шо пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Крiм того, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

9. Інформацiя про гарантiї третьої особи... не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало бор-гових цiнних паперiв.

10. ‘нформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй. 11. Інформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй. 12. Інформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредит-ними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.

13. Інформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв.

14. Інформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв. 15. Основнi вiдомостi про ФОН, Інформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Інформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало сертифiкатiв ФОН.

16. Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не надається, тому що пiдприємство її не веде.

17. Звiт про стан об'єкта нерухомості не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi.


Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

 

Завантажити заархівовану версію (zip-архив, 8,5 Кб)

1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1 1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00380267

1.4. Місцезнаходження емітента

73000, Херсонська область, м. Херсон, вул.. Червоностудентська, 30

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) тел.\факс 494172

1.6. Електрона поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.bread.kherson.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

На загальних зборах акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від 26 квітня 2012 року, протокол № 17 прийнято рішення про наступні зміни у складі посадових осіб:

Звільнено у зв’язку з закінченням терміну повноважень 26 квітня 2012 року:

Голову ревізійної комісії Саган Ольгу Олексіївну, 1963 року народження, освіта вища – Херсонський iндустрiальний інститут, факультет економічний, паспорт МО 020252 виданий 19.01.1996 Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй області, На посаді голови ревізійної комісії ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» відпрацювала 4 роки. На час прийняття рішення володіє 0,002 % акцій ПАТ. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Члена ревізійної комісії Ковальську Ольгу Йосипiвну, 1961 року народження, освіта вища – Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет економічний, паспорт МО 058770 виданий 14.03.1996 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй області. На посаді члена ревізійної комісії ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» відпрацювала 4 роки. На час прийняття рішення володіє 0,003 % акцій ПАТ. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Члена ревізійної комісії Левченко Свiтлану Григорiвну, 1947 року народження, освіта вища - Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет технологiя хлiбопечення, паспорт МО № 058813 виданий Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 13.03.1996 року. На посаді члена ревізійної комісії ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» відпрацював 4 роки. На час прийняття рішення володіє 0,003 % акцій ПАТ. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Призначено 26 квітня 2012 року:

Головою ревізійної комісії Саган Ольгу Олексіївну, 1963 року народження, освіта вища – Херсонський iндустрiальний інститут, факультет економічний, паспорт МО 020252 виданий 19.01.1996 року Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй області, загальний стаж роботи 26 рокiв, стажу керiвної роботи немає. Економіст відділу підготовки та випуску статматеріалів з промисловості; економіст відділу статистики промисловості; інженер з організації та нормування праці цеху №2 Херсонського хлібокомбінату; економіст з планування, організації та нормування праці; економіст з планування ВАТ «Херсонський хлібокомбінат»; остання посада - економіст з планування ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» На час прийняття рішення володіє 0,002 % акцій ПАТ. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Членом ревізійної комісії Ковальську Ольгу Йосипiвну, 1961 року народження, освіта вища – Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет економічний, паспорт МО 058770 виданий 14.03.1996 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй області. загальний стаж роботи 34 роки, стажу керiвної роботи немає. Секретар-машиністка; інженер з контролю; інженер виробничого контролю; старший інженер Херсонського обласного управління харчової промисловості; провідний спеціаліст підвідділу з виробництва кондитерських виробів, б\а напоїв та іншої продукції Херсонського облагропрому; економіст зі збуту, економіст з торгівлі Херсонського хлібокомбінату; економіст з цін ВАТ «Херсонський хлібокомбінат»; остання посада економіст з цін ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» На час прийняття рішення володіє 0,003 % акцій ПАТ. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Членом ревізійної комісії Ольховенко Людмилу Юріївну, 1955 року народження, освіта вища – Одеський технологічний інститут харчової промисловості, факультет економічний, паспорт МО 104337 виданий 22.03.1996 Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй області, загальний стаж роботи 37 років, стажу керiвної роботи немає. Лаборант НІСа, діловод канцелярії Херсонського філіалу Одеського технологічний інститут харчової промисловості; технік нормувальник; інженер економіст, старший інженер економіст; економіст з планування П категорії; економіст цеху № 3 Херсонського хлібокомбінату; економіст з планування, провідний економіст ВАТ «Херсонський хлібокомбінат»; остання посада провідний економіст ПАТ «Херсонський хлібокомбінат». На час прийняття рішення володіє 0,009 % акцій ПАТ. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Підпис

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з Законодавством.

 

Голова правління _______________________ Дуров С.Б.

м.п. 26 квітня 2012 року

 

оложення